futureloop_A_selection_of_basketball_players_male_and_female_of_4ff3c2a2-6848-4e1d-8de9-e69d4627738c

Gedragsregels

  Gedragsregels leden

  • Bij Northside Ballers is iedereen gelijkwaardig. Northside Ballers veroordeelt alle vormen en soorten van menselijk onderscheid op het gebied van ras, geslacht, afkomst, huidskleur, levensovertuiging, religie, seksuele voorkeur, leeftijd, handicap en anderszins. Naast discriminatie zullen wij ook zaken als pesten, intimidatie en agressie NOOIT accepteren bij Northside Ballers.

  • Behandel iedereen zoals jezelf behandeld zou willen worden. Respectvol en menswaardig gedrag moet uit jezelf komen. Respecteer je teamgenoten; we lachen elkaar dus NOOIT uit, maar we helpen elkaar om samen beter te worden! Respecteer ook de coach van zowel je eigen team als die van de tegenstander, alsook de wedstrijdleiding en alle ouders. Vergeet nooit dat de tegenstander je opponent is en niet je vijand!
   Zet je tegenstander of medespeler niet voor schut als er fouten worden gemaakt. Aanmoedigingen en complimenten dragen bij tot het beter maken van elkaar.

  • Beheers jezelf. Verbaal en non-verbaal geweld tegen teamgenoten, tegenstanders en scheidsrechters is een belediging voor de sport en wordt NOOIT geaccepteerd. Ditzelfde geldt voor de hal, de materialen en de aanwezige medewerkers (in bijvoorbeeld de kantine).

  • Teamwork makes the dream work! Onze sport is de ultieme sport waarbij je in teamverband het meeste kunt bereiken. Ongeacht welke speler de score maakt, de punten komen altijd op naam van het team. Dus wees nooit egoïstisch en speel altijd in dienst van het team. Bij basketbal ben je altijd een onderdeel van het geheel. Samen iets bereiken is veel leuker dan alleen iets bereiken!

  • Sportiviteit is het fundament van sport. Vergeet nooit dat je een ambassadeur van Northside Ballers bent en gedraag jezelf daar dus ook naar. Introduceer jezelf netjes bij de line-ups en feliciteer je tegenstander aan het einde van elke wedstrijd, of je die nu gewonnen hebt of niet. Juich altijd je team (en de andere Northside-teams) vol passie en enthousiasme toe naar de overwinning! Goede manieren en respect gaan hier hand in hand.

  • Zowel voor je team als voor jezelf ben je verantwoordelijk zo goed mogelijk (samen) te spelen. Op tijd aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden is dan ook absoluut noodzakelijk. Begroet netjes je coach en je teamgenoten als je de hal betreedt. Doe altijd (tijdens de trainingen én de wedstrijden) je uiterste best, moedig je teamgenoten aan en haal daarmee samen het maximale uit elkaar. Fouten maken is prima, want daar leren we van!

  • Zonder de scheidsrechters kun je geen wedstrijd spelen. De scheidsrechters hebben de lastige taak om de wedstrijd in goede banen te leiden en de regels van het spel te volgen. Maar zij kunnen het niet altijd bij het rechte eind hebben en je mag het oneens zijn met een beslissing. Maar aanvaard op een sportieve manier verkeerde beslissingen van de scheidsrechter. Het uitschelden of mishandelen van de scheidsrechter wordt absoluut niet geaccepteerd.

  • Iedereen wint en verliest wel eens. Wees een trotse winnaar en een goede verliezer. Een teleurstelling na een verloren wedstrijd is normaal, maar reageer je teleurstelling niet af op anderen. Hetzelfde geldt bij een overwinning. Wees niet neerbuigend ten opzichte van je tegenstander. Zij hebben ook hun best gedaan en dat mag best gerespecteerd worden.

  • Je hebt niet voor niets een coach, trainer of begeleider. Zij hebben die functie omdat ze verstand van de sport hebben en het team verder kunnen helpen. Luister goed naar je coach, trainer of begeleider, accepteer wissels en pas instructies toe in de wedstrijden en op trainingen. Maak er samen het beste van!

  • We vinden het allemaal fijn als we in een schone, opgeruimde hal kunnen trainen en spelen. En daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Ruim na een training of een wedstrijd altijd samen de ballen op. Help tijdens een thuisronde mee om de boel op te zetten en weer op te ruimen. Eet niet in de hal en laat geen spullen rondslingeren. Gooi vuil netjes in de vuilnisbakken en controleer samen of alles in orde is als je weggaat. Als onze huurtijd voorbij is, verlaat dan de vloer, dus niet nog even een balletje schieten! Als we ons allemaal aan deze regels houden ziet de hal altijd pico bello uit en kan iedereen op tijd genieten van zijn/haar sport en vereniging!

  • Wij vinden allemaal basketball de leukste sport van de wereld. Dus geniet met volle teugen van de sport en van je team. Met het uitvoeren van de bovenstaande regels is het eenvoudig om veel plezier te hebben en een trotse basketballer van Northside Ballers te zijn!

  Gedragregels begeleiders

  • De begeleider schept een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. De begeleider houdt zich te allen tijde aan de veiligheidsnormen en -eisen.

  • De begeleider zorgt dat hij/zij op de hoogte is van de regels en richtlijnen en past ze ook toe. De begeleider stelt ook zijn/haar sporters in staat om er meer over te weten te komen. De begeleider ziet toe op de naleving van regels en normen en zorgt dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.

  • De begeleider is altijd zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. De begeleider vermeldt alle relevante feiten bij zijn/haar aanstelling als trainer, coach of begeleider. Vanzelfsprekend kan de begeleider een VOG overleggen. Ook is de begeleider open en alert op waarschuwingssignalen om die zo nodig door te spelen aan bestuur dan wel vertrouwenscontactpersonen. De begeleider stelt nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt

  • De begeleider is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn/haar positie nooit. De begeleider gebruikt zijn/haar positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. De begeleider heeft een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.

  • De begeleider respecteert het privéleven van de sporter en dringt niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. De begeleider gaat met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.

  • De begeleider onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. De begeleider maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. De begeleider sluit niemand buiten en is tolerant.

  • De begeleider heeft een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. De begeleider gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. Tijdens het coachen let de begeleider op de naleving van de regels van de accommodatie en drinkt zelf geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.

  • De begeleider neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Indien de begeleider iets aangeboden krijgt om iets te doen of na te laten, dan is het verplicht dit te melden aan het bestuur.

  Gedragregels bestuursleden

  • Een bestuurslid schept een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.

  • Een bestuurslid is altijd dienstbaar! Een bestuurslid handelt altijd in het belang van de vereniging en richt zich op het belang van de leden en/of aangeslotenen.

  • Een bestuurslid handelt altijd zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht te geven in het handelen en beweegredenen.

  • Een bestuurslid is betrouwbaar. Een bestuurslid houdt zich aan de regels en afspraken, zoals de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond. Een bestuurslid gebruikt informatie alleen voor het doel van de organisatie. Een bestuurslid gebruikt vertrouwelijke informatie nooit voor eigen gewin of ten gunste van anderen.

  • Een bestuurslid is te allen tijde zorgvuldig. Een bestuurslid handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Een bestuurslid weegt belangen op correcte wijze. Een bestuurslid is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Een bestuurslid gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Een bestuurslid onderbouwt bestuursbesluiten goed, zodat er begrip is voor de gekozen richting.

  • Een bestuurslid voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling. Een bestuurslid vervult geen nevenfunctie en gaat geen financieel belang aan die in strijd is of kan zijn met de bestuursfunctie bij Northside Ballers. Een bestuurslid bespreekt een eventueel voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Een bestuurslid doet opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Een bestuurslid geeft altijd aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Een bestuurslid voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. Een bestuurslid neemt geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven.

  • Een bestuurslid is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport en de vereniging in diskrediet wordt gebracht. Een bestuurslid gedraagt zich hoffelijk en respectvol en onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.

  • Een bestuurslid spant zich in om te werken met integere vrijwilligers, functionarissen, leveranciers, sponsoren, etc. Een bestuurslid zorgt ervoor dat de vereniging intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Een bestuurslid gaat na of een stakeholder van onbesproken gedrag is (na consultatie van het Register met tuchtuitspraken seksuele intimidatie), vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en doet onderzoek in relatie tot de beoogde functie dan wel samenwerking.

  • Een bestuurslid is verantwoordelijk voor het – samen met de leden, begeleiders en ouders – opstellen van gedragsregels voor de eigen vereniging. Ook zet een bestuurslid zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders zich houden aan de reglementen en gedragsregels. Een bestuurslid neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus. Een bestuurslid spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Een bestuurslid zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Een bestuurslid stimuleert het melden van ongewenst gedrag en treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door leden, begeleiders, ouders en anderen.

  • Een bestuurslid ziet toe op de naleving van regels, normen, reglementen, huisregels en gedragscodes. Het bestuur van Northside Ballers.